Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 13 2016

blueeyes88
Nie jestem całkowicie wyleczony z przeszłości.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatriste triste
blueeyes88
Zatęsknisz.
Idąc po ulicy. Tak nagle.
Reposted fromchocoway chocoway viatriste triste
blueeyes88
grafika bed, comfort, and couple
blueeyes88
1244 c630
Reposted fromsky-lovers sky-lovers viadouxsouvenirs douxsouvenirs
blueeyes88
blueeyes88
Chociaż jak syreny,
budzą mnie o tobie sny.
Jedno wiem na pewno,
nie chciałbym bez Ciebie żyć.
— Artur Rojek-Syreny
blueeyes88
2839 782e
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viadouxsouvenirs douxsouvenirs
blueeyes88
9992 632a
blueeyes88
Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat
— Małgorzata Halber
blueeyes88
ewelina lebida collages słowa: taco hemingway
blueeyes88
5961 cf47 500
zupa jak zawsze celnie...
Reposted fromgos123 gos123 viastoprocentserca stoprocentserca
blueeyes88
blueeyes88
4113 02ff
Reposted fromte-quiero te-quiero viadouxsouvenirs douxsouvenirs
blueeyes88
9443 dd76 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadouxsouvenirs douxsouvenirs
blueeyes88
7938 4723
blueeyes88
blueeyes88
blueeyes88
Uśmiechnij się do mnie i zapytaj "czy będziesz przy mnie do końca moich dni i jeden dzień dłużej?"
Reposted fromeon eon viacytaty cytaty
blueeyes88
blueeyes88
5213 010a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl